Forumana.com, Forum, Forum Sitesi, Forumlar

Forum KayıtForum Kayıt ForumForum OyunlarOyunlar MesajlarMesajlar GruplarGruplar Üye GruplarıYönetim RadyoFM DinleRadyoFM TwitterTwitter FacebookFacebook İletişimİletişim
 


Forum Forumlar Forum Sitesi Forum Grup Forum Albüm Forumları Okudum
Go Back   Forumana.Com - Forum, Forumlar, Forum Sitesi Kültür & Sanat & Tarih & Edebiyat Kültür ve Sanat Kitap Tanıtımları ve Özetler

Haftanın kitapları

 Kitap Tanıtımları ve Özetler forumunda yer alan Haftanın kitapları konusu, Haftanın kitapları Haftanın kitapları Tarihseverler için Bu­gün­kü İs­tan­bu­l'­un ku­ru­cu­su olan Kons­tan­tin, an­tik ti­ca­ret ko­lo­ni­si Byzan­ti­um'­u, bir Ro­ma baş­ken­ti­ne ya­kı­şır bi­na ve anıt­lar­la do­na­ta­rak 330 yı­lın­da res­men pa­yi­taht yap­mış­tır. Er­ken Bi­zans ...Yeni Konu aç Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 23-Mayıs-2016, 15:07   #1 (permalink)
UYARI:
Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~
Standart Haftanın kitapları

Haftanın kitapları

Tarihseverler için
Bu­gün­kü İs­tan­bu­l'­un ku­ru­cu­su olan Kons­tan­tin, an­tik ti­ca­ret ko­lo­ni­si Byzan­ti­um'­u, bir Ro­ma baş­ken­ti­ne ya­kı­şır bi­na ve anıt­lar­la do­na­ta­rak 330 yı­lın­da res­men pa­yi­taht yap­mış­tır. Er­ken Bi­zans uz­ma­nı olan ta­rih­çi Prof. Pa­ul Step­hen­son, Bü­yük Kons­tan­tin ad­lı ki­ta­bın­da Kons­tan­ti­n'­in, Kons­tan­ti­no­po­li­s'­i salt bir Hı­ris­ti­yan şeh­ri ola­rak kur­ma­dı­ğı­nı di­le ge­tir­mek­te­dir. (İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rıHayatınız değişecek[]Ya­şam Ko­çu Do­ris Ho­fe­r'­in 20 adım­da ha-­ya­tı­nı­zı de­ğiş­ti­re­cek ya­şam ki­ta­bı Ha­ya­lin­de­ki Sen, raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı! Pra­tik ve sağ­lık­lı ye­mek ta­rif­le­rin­den gün­lük eg­zer­siz pla­nı­na ka­dar da­ha fit ve sağ­lık­lı ol­ma­ya da­ir pek çok bil­gi­nin gör­sel­le­riy­le ve­ril­di­ği ki­tap­ta QR kod uy­gu­la­ma­sı ile Do­ri­s'­in ki­tap için ha­zır­la­dı­ğı eg­zer­siz vi­de­ola­rı­na da eri­şe­bi­lir­si­niz. (Lib­ros Ki­tap


Erich Von Da­ni­ke­n'­den “Tüm Bil­dik­le­ri­ni­zi Unu­tun Ta­rih Ya­nı­lı­yo­r” ad­lı ki­tap siz­ler­le… Von Da­ni­ken gö­rü­nüş­te bir­bi­riy­le iliş­ki­si ol­ma­yan yüz­ler­ce an­tik met­ni dik­kat­le in­ce­le­dik­ten son­ra, in­san­lık ta­ri­hi­nin hiç de dün­ya din­le­ri­nin id­di­a et­ti­ği gi­bi ol­ma­dı­ğı­nı du­yur­ma­ya ha­zır. Üs­te­lik elin­de ka­nıt­lar var! (Ar­te­mis Ya­yın­la­rı


Köşk ve bir kadın
Hüseyin Rahmi Gürpınar’dan “Nimetşinas”… Yine İstanbul, yine bir köşk ve yine bir kadın sorunu… Hüseyin Rahmi, Nimetşinas'ta, hizmetçi olarak girdiği konağın beyi ile (ikinci eş olarak) evlenmesi söz konusu olan Neriman'ı anlatıyor. Neriman ise evin hanımına karşı nankörlük yapmak istemediği için evliliğe mesafelidir. Nimetşinas, Neriman'ın bu ahlaki ikilemini anlatıyor. (Papersense


Canavarın peşinde20. yüz­yı­lın baş­la­rı, Bar­se­lo­na­… Yok­sul­la­rın ve ha­yat ka­dın­la­rı­nın ço­cuk­la­rı, hal­kın “vam­pir” ya da “Bar­se­lo­na Ca­na­va­rı” is­mi­ni tak­tı­ğı bi­ri ya da bi­ri­le­ri ta­ra­fın­dan ka­çı­rı­lır. Em­ni­yet ve va­li, kim­se­nin yok­sul ço­cuk­lar için uğ­ra­şa­cak za­ma­nı ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nür. Ko­mi­ser Cor­vo'nun hi­ka­ye­si, Marc Pas­tor ta­ra­fın­dan “Ka­ran­lık Bar­se­lo­na­” adıy­la
ki­tap­laş­tı­rıl­dı. (Esen Ki­tap


Sevgi ve umut olsun
Kon­ya Ereğ­li'de dün­ya­ya mer­ha­ba di­yen, bir­çok der­gi­de şi­ir ve öy­kü­le­ri ya­yın­la­nan Pe­ri­han Uy­sal, kay­bet­ti­ği ba­ba­sı­nı şi­ir­le an­lat­ma­ya kal­kı­şın­ca or­ta­ya des­tan­sı bir öy­kü çı­kar­dı: “U­mut Hep Va­r”. Uy­sal, “Öy­kü­le­rim­de ge­nel­lik­le sev­gi ve umut ol­sun is­te­dim. Ta­ma­men ka­ram­sar­lık, olum­suz­luk de­ğil” dedi. (Ko­ra Ya­yın


Yalnızca tabaklarBu­nak er­kek ve ka­dın­lar­dan bah­se­di­yo­rum,” de­di ra­hip yar­dım­cı­sı ça­bu­cak. Sa­de­ce öğ­le ye­me­ği ye­mek is­ti­yor­lar ve uyu­mak.” Muh­taç­la­ra her gün öğ­le ye­me­ği da­ğı­tan bir ki­li­se. Ko­lom­bi­ya­lı ya­zar Eve­li­o Ro­se­ro, Öğ­le Ye­mek­le­ri’nde sa­de­ce kut­sa­lı kut­sal­laş­tı­ra­nı de­ğil, kut­sa­lın ken­di­si­ni de gü­nah çı­kar­ma­ya da­vet edi­yor. (Can Ya­yın­la­rı


Sırlara tanık olacaksınızBi­ri­ni sev­mek için baş­ka­sın­dan izin al­ma­ya ge­rek yok! Bi­raz­dan açı­la­cak olan Pro­va Oda­sı’nın ma­vi ko­ton ka­di­fe per­de­si­nin ar­dın­da, hiç­bir za­man di­li­mi­ne sığ­ma­yan, hiç­bir ül­ke­nin hiç­bir ye­rin­de ya­şa­yan ve ha­yat­la­rı­nı bir “hiç” uğ­ru­na bo­şa ge­çir­miş kah­ra­man­la­rın hi­ka­ye­le­ri­ne ko­nuk ola­cak­sı­nız. Ken­di­le­ri­ne ye­ni bir geç­miş yaz­ma ça­ba­sı için­de­ki iki ada­mın sır­la­rı­na ta­nık ola­cak­sı­nız. (Des­tek


Kitaba büyük övgülerCem Gü­ven­tür­k'­ün ye­ni ki­ta­bı “Çün­kü Bir An­la­mı Var­dı­r”­ı so­luk­suz oku­ya­cak­sı­nız… “Cem Gü­ven­türk dün­ya ça­pın­da bir çi­zer­dir. Le­man, Pen­gu­en ve şim­di de Ka­ra­Kar­ga'da birlikte ça­lış­tı­ğım, çiz­gi­le­ri­ne hay­ran ol­du­ğum Ce­m' ­in eğ­len­ce­li ka­re­le­ri bu ki­tap­ta­” di­yor M. K. Per­ker. (Ka­ra­kar­ga


Ay­dın­la­tan ce­vap­lar
Ya­zar Da­vid Gra­ebe­r'­in “Ku­ral­la­rın Ütop­ya­sı­” ki­ta­bı çık­tı. So­nu gel­me­yen ku­ral­la­ra duy­du­ğu­muz ar­zu­nun kay­na­ğı ne­dir? İn­ter­net ça­ğın­da bi­le form dol­dur­mak­tan ba­şı­mı­zı kal­dı­ra­maz ha­le gel­dik. An­tro­po­log Da­vid Grae­ber so­ru­la­rı ya­nıtlıyor. (Eve­rest Ya­yın­la­rı


[Freud'dan yeni İlham
Sigmund Fre­ud'un ye­ni ki­ta­bı “Gün­lük Ya­şa­mın Psi­ko­pa­to­lo­ji­si­” çıktı. Fre­ud, “Ö­zel Ad­la­rın Unu­tul­ma­sı­”, “Dil Sürç­me­le­ri­”, “Yan­lış Oku­ma­lar ve Ka­lem Sürç­me­le­ri­”, “İz­le­nim­le­rin ve Ta­sa­rı­la­rın Unu­tul­ma­sı­” gi­bi ko­nu baş­lık­la­rının ne­de­ni­ni açık­lı­yor. (İt­ha­ki Ya­yın­la­rı
Özkan SAÇKAN
23.05.2016

» Haftanın kitapları - www.forumana.com

  Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla

Yukarıdaki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.

Etiketler
haftanin, kitaplari


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 12:08.

Forum Künyemiz
Uyarı

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2011 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
Açılış Tarihi : 05.12.2011
Kuruluş Tarihi : 20.11.2011
Hazırlayan & Tasarlayan : Forumana.com
 

Sosyal paylaşım platformu olan Forumana.com sitemizde, kullanıcılar 5651 sayılı kanunun ilgili maddesine ve TCK'nın 125. maddesine göre yaptıkları paylaşımlardan sorumludur, kullanıcı kaynaklı herhangi bir durumdan Forumana.com sitesi sorumlu değildir. Tüm hukuksal bildirimleriniz/sorunlarınız/istekleriniz ve şikayetleriniz için İletişim panelinden bizlere ulaşabilirsiniz, Forumana.com yönetimi en geç "3" iş günü içerisinde dönüş yapacaktır. Platformumuz; kişilik ve telif hakları korunumu, illegal paylaşım ve korsanla mücadele konusunda yetkililere yardımcı olmayı ilke edinmiştir.

Forum, Forumlar, Forum Sitesi, Etiket, Sitemap, Arşiv